top of page

Reklamační řád a záruční podmínky

I. Úvodní ustanovení

„Reklamační řád“ společnosti Creative spell, s.r.o. upravuje práva a povinnosti smluvních stran při uplatnění práv z vadného plnění poskytnutého společností Creative spell, s.r.o., dále jako prodávající, jiné osobě, dále jako kupující, podle kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy.

II. Všeobecná ustanovení

2.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc (zboží, předmět díla) při přechodu nebezpečí škody na kupujícího (při převzetí věci či předmětu díla, není-li sjednáno jinak), byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

2.2. Kupující je povinen případnou vadu oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost věc prohlédnout a vadu zjistit. Kupující se zavazuje při zjištění vad postupovat co nejekonomičtěji ve prospěch obou smluvních stran. Prodávající doporučuje kupujícímu uplatnit reklamace až po vyčerpání všech vlastních dostupných možností k odstranění údajných vad. Prodávající dále doporučuje kupujícímu upřednostnit před výjezdem techniků konzultaci s prodávajícím na dálku (telefon, email), pro potřeby skutečného zjištění stavu věci a případného návodu k provedení drobné opravy případnou svépomocí kupujícího. Tato doporučení chrání kupujícího za účelem zabránění vzniku nákladů spojených s případným zbytečným výjezdem k řešení neoprávněné reklamace. V případě, že kupující i přes výše uvedené požaduje provedení výjezdu, a na místě je prokazatelně zjištěno, že se nejedná o oprávněnou reklamaci, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady na provedení zbytečného výjezdu.

2.3. Kupující je srozuměn s tím, že při případných opravách může dojít k estetickým změnám, které nebudou považovány za důvod k dalším reklamacím. Prodávající neodpovídá za ztráty a změny na věci způsobené jejím neužíváním nebo neprovozováním. Za vady se nepovažuje běžné opotřebení, poškození a přirozený proces stárnutí materiálu a předmětu plnění.

2.4. Prodávající neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu smlouvy v rozporu s jeho účelovým určením, v nedostatečné údržbě a v nedodržení pokynů a doporučení prodávajícího, která jsou pro kupujícího závazná, v neexistenci jakýchkoliv ujednání ve smlouvě, v nevyužití nabídky úprav a služeb prodávajícího a ani za jiné škody způsobené závadou na předmětu smlouvy v souvislosti s nedodržením jeho pokynů a doporučení. U zastřešení prodávající výslovně doporučil odběrateli provedení povrchové úpravy konstrukce barvou nebo stříbrným eloxem a upozornil na možnost barevných změn a odstínů hliníkové konstrukce při nevyužití této nabídky. Tyto změny jsou však přirozenou vlastností hliníku, ze kterého je konstrukce zastřešení vyhotovena a nebrání v řádném užívání věci (předmětu díla). Není-li konstrukce zastřešení povrchově upravena, prodávající zakazuje používání kyslíkové chemie (ozonová chemie) na bázi aktivního kyslíku.

2.5. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady (kupující však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem k jeho povaze nelze vrátit nebo předat prodávajícímu) nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny/ceny díla. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny/ceny díla nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny/ ceny díla, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, pokud vadu sám způsobil, nebo jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí věci.

Porušení smlouvy je podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy.

2.5. Je-li kupující spotřebitelem, platí, že,

  • prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady, přičemž kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí tohoto zboží,

  • nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží (věci), může kupující požadovat jen výměnu vadné součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  • Právo na dodání nového zboží nebo výměnu jeho součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na jeho opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo ho opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

 

 III. Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na opotřebení výrobku způsobené jeho obvyklým používáním. Považujeme v tomto smyslu za obvyklé používání zejména, pokud výrobek: 

•  Je používán pouze k účelu, ke kterému je určen a který je popsán v přiloženém návodu k použití. V některých případech je nutno se řídit i návodem na přístroj spolupracující (týká se např. nabíječek, akumulátorů, baterií, příslušenství apod.).
•  Je používán a správně udržován podle tohoto návodu, je používán šetrně, pozorně a je nepřetěžován (např. ponechání svítilny v provozu na vysoký režim a tím způsobené spálení čipu nebo elektroniky vlivem vysoké teploty)
•  Je používán výhradně k osobním účelům, z toho je vyloučeno jakékoliv užívání pro profesionální či jinou výdělečnou činnost.
•  Nebyl vystaven nepříznivému vnějšímu vlivu, např. slunečnímu a jinému záření či elektromagnetickému poli, náhlým změnám teploty a atmosférické vlhkosti, vniknutí tekutiny, vniknutí předmětu či hmyzu, přepětí v síti, přepětí nebo zkratu na vstupech, výstupech nebo na krytu, napětí vzniklému při elektrostatickém výboji (např. blesku), chybnému napájecímu nebo vstupnímu napětí a nevhodné polaritě tohoto napětí. 
•  Nebyl udržován ani čištěn nevhodným způsobem nebo nevhodnými čistícími prostředky.
•  Nebyl kýmkoliv upravován, modifikován nebo adaptován za účelem změn nebo rozšíření funkcí výrobku oproti zakoupenému provedení.
•  Je používán s doporučeným neopotřebovaným příslušenstvím, přičemž příslušenství, podléhající rychlejšímu opotřebení (např. baterie) je mu včas obměňováno. 
•  Není mechanicky, tepelně nebo chemicky poškozen; neměl sejmutý ochranný kryt, nemá odstraněny nebo smazány štítky, poškozeny plomby a šrouby nebo není poškozen otřesy, pádem, promáčknutím, teplem, tekutinou (i z baterií), zlomením nebo přetržením kabelu, konektoru, krytu či jiné části, včetně poškození v průběhu přepravy po převzetí výrobku kupujícím. 
•  Je používán v souladu se zákony, technickými normami a bezpečnostními předpisy platnými v České republice, a též na vstupy a výstupy výrobku jsou přivedeny signály a připojeny výrobky odpovídající těmto normám.

Záruční podmínky pro akumulátory, které jsou součástí balení přístroje nebo samostatné:
Záruka na akumulátory je 24 měsíců, nejedná se však o dobu životnosti výrobku (akumulátoru/baterie). Záruka se nevztahuje na postupný úbytek kapacity baterií a akumulátorů, což je považováno za běžné opotřebení. Reklamaci nelze uznat, je-li např. akumulátor vybitý, dlouhodobě nepoužívaný, nedostatečně nabitý, jde-li o akumulátor vykazující znaky ukončené životnosti bez vlivu výrobní závady, byť dosud neproběhla záruční doba. Případný výrazný a náhlý úbytek kapacity, popřípadě nulová kapacita jsou zpravidla způsobeny přetěžováním, zanedbaným dobíjením a dalším nevhodným použitím. Životnost akumulátoru je při běžném používání minimálně 6 měsíců.

Za rozpor s kupní smlouvou ani za reklamovatelnou vadu není považováno:
•  Opotřebení výrobku nebo částí výrobku způsobené obvyklým používáním výrobku nebo části výrobku (např. vybití baterie, snížení kapacity akumulátorů, opotřebení mechanických částí, opotřebení přívodních kabelů).
•  Rozpor způsobený jiným než obvyklým používáním výrobku.
•  Reklamace parametrů, které nejsou uvedeny v návodu ani v jiné obchodně-technické dokumentaci
•  Domnělé vady, které není schopen koncový spotřebitel autorizovanému servisu hodnověrně předvést či jinak doložit.

Na dárky, přidané k výrobku při prodeji a jejichž cena nebyla spotřebiteli účtována, není poskytována záruka. Při odstoupení od kupní smlouvy je spotřebitel povinen vrátit kompletní výrobek včetně veškerého dodaného příslušenství, návod k použití, záruční list a ochranný obal (např. pouzdro, krytka, brašna).

 

 

IV. Způsob, místo a lhůty pro uplatnění a vyřízení reklamace

3.1. Kupující může uplatnit práva z vady u prodávajícího osobně nebo jakoukoli písemnou formou (e-mail, dopis, formulář na internetových stránkách). Reklamace jsou přijímány na adrese Creative spell, s.r.o., Lipovec 260, 679 15  Lipovec. Je kompetentní provést vlastní posouzení vady, její odstranění, výměnu nebo opravu zboží, případně reklamaci zamítnout. Technici, kteří posuzují oprávněnost či neoprávněnost uplatněné reklamace a oprav jsou pro tuto činnost odborně vyškoleni a jsou pravidelně přezkušovaní.

3.2. Odesílá-li kupující zboží prodávajícímu na reklamační opravu, zboží opatří vhodný obalem vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží a označí zásilku příslušnými symboly. K reklamovanému zboží je vždy nutné přiložit řádně vyplněný reklamační protokol, jehož vzor je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího, nebo který prodávající zašle kupujícímu na vyžádání. Při reklamaci kupující přiloží prodávajícímu fotodokumentaci nebo video dokumentaci tak, aby byly vada nebo důvod reklamace naprosto zřejmé.

3.3. Uplatní-li právo z vadného plnění spotřebitel, prodávající mu v písemné formě (reklamační protokol) potvrdí, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a případně mu písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

3.4. Řádně uplatněnou reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dnů, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. V případě, že je nutné vyhotovit pro posouzení oprávněnosti reklamace znalecký posudek, může být tato doba prodávajícím také prodloužena. Je-li reklamace posouzena jako neoprávněná, má prodávající právo na úhradu nákladů spojených s řešením reklamace včetně přepravních nákladů, které kupující uhradí do 15 dnů od jejich oznámení.

3.5. Reklamační formulář je k dispozici ke stažení ZDE.

V. Závěrečná ustanovení

 Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.

Tento Reklamační řád je účinný od 15. 02.2021

bottom of page