top of page

NOVÉ OBNOVITELNÉ ZDROJE V ENERGETICE

RES+ Výzva č. 1/2022

Fotovoltaické elektrárny do 1 MWp

(ModF - SFŽP)

Datum zahájení příjmu žádostí: od 10. 8. 2022 od 12.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 15. 3. 2023 do 12.00 hod

Datum realizace ukončení projektu: do 2 let od podpisu RoPD

 

Výzva jednokolová nesoutěžní:

  

Čerpat lze:

 • na výstavbu nových fotovoltaických elektráren s instalovanýn výkonem do 1 MWp včetně a na systémy bateriové akumulace vyrobené energie

 

 

Žadatelem:

 • držitelé licence (stávající i budoucí) pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 • právnické a fyzické osoby – je nutné mít uzavřenou platnou smlouvu o připojení, popřípadě smlouvu o budoucí smlouvě o připojení

 

Podpora:

 • výše podpory je závislá na realizovaných opatřeních na velikosti podniku a regionu, ve kterém je realizován

 • podpora nesmí překročit max. 50 % celkových výdajů

 • alokace 1,5 mld. Kč

 

Cíl výzvy:

 • podpora projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie

Podporované aktivity:

 • podporovány mohou být pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými certifikačními orgány na základě níže stanovených souborů norem
  a) Instalace nových FVE:

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do DS/PS

 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, instalovaný výkon je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE
  b) systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
  c) systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

 

 

Požadavky na žadatele:

 • žadatel nesmí být podnikem v obtížích

 • nesmí být v úpadku, v likvidaci

 • nesmí mít žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních a nejedná se o obchodní společnost ve střetu zájmů

 

Podmínky dotace:

 • FVE nesmí být vystavena na plochách zemědělského půdního fondu anebo na pozemcích k plnění funkce lesa

 • Projekt musí být realizován na území ČR

 • Projekt musí být realizován nejpozději do 2 let od podpisu RoPD ze SFŽP ČR

 • Podporovány nebudou projekty: instalace FVE s jedním předávacím místem do DS/PS na budovách včetně přístřešků výzva Úspory energie

 • Doba udržitelnosti 5 let od ukončení projektu

 • Žadatel je povinen při zadávání zakázek/veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

Způsobilé výdaje:

 • přímé realizační výdaje: stavební práce, dodávky a služby

 • činnost odborného technického, autorského dozoru, BOZP: výdaje na činnost

 • vícepráce: stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy, ale zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení, pouze ve výši maximálně méně prací

 • propagační opatření

 • DPH: pouze pro žadatele, kteří si nemohou nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

 • Pohledávky: v případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi žadatelem a zhotovitelem – doložit písemnou Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Výstřižek(4)xxxx.jpg
bottom of page