top of page

Co je to dotační projekt?

Málokdo si dokáže představit, co znamená dotační projekt, jaké má fáze a jak to vlastně celé probíhá.

Každý dotační projekt patří pod určitý operační program a konkrétní dotační výzvu.

Jsou jasně specifikovaná pravidla a podmínky, které musí žadatel o dotaci splňovat, aby vůbec mohl o dotaci požádat. Dotace je vždy poskytovaná na určité a konkretizované náklady (pořizovací cena stroje, náklady na zaměstnance, atd.).

Nejprve je potřeba přesně definovat obsah dotačního projektu, který se specifikuje v Žádosti o podporu. Jednou z povinných příloh je podnikatelský záměr, který když máte dobře zpracovaný, máte maximalizovanou šanci, že dotaci nakonec získáte.

Každý projekt musí splnit cíl, který je stanovený dotačním programem. Když pořizujete například elektromobil do Vaší firmy, kde ho budete využívat pro rozvážku/dovážku materiálu a nahradíte tím stávající vůz se spalovacím motorem, máte jasný cíl - zefektivnit práci, snížit náklady firmy a také snížit dopad CO2. Proto není možné podat projekt bez toho, aniž by měl nějaký smysl. Může jít také o cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a středních podniků, zvýšit zaměstnanost nebo třeba snížit energie z fosilních zdrojů a chránit životní prostředí.

Dotační projekt je členěn do tří fází. Každá fáze prochází procesem, který trvá určitou dobu, celý projekt pak může trvat půl až tři roky, podle toho, čeho se konkrétní projekt týká a jaká je jeho časová náročnost na samotnou realizaci.

FÁZE DOTAČNÍHO PROJEKTU:

 

První fáze – příprava, podání a schválení žádosti o podporu, zde je opravdu nutné dobře definovat, co nebo čeho chcete docílit. Poté je potřeba vybrat správný dotační program a seznámit se s jeho podmínkami, na základě toho sestavíme podnikatelský záměr a připravíme veškeré povinné přílohy, které se musí k Žádosti o podporu přikládat. V žádosti je také nutné popsat a vyplnit v jakém časovém horizontu bude probíhat realizace projektu a kdy dojde k naplnění stanoveného cíle. Po podání žádosti se všemi náležitostmi a přílohami, prochází projekt souborem schvalovacích procesů, kdy je nutné splnit předem stanovená hodnotící kritéria. Pokud je vše dobře připraveno a jsou splněny veškeré podmínky, poskytovatel dotace Žádost o podporu schválí a vydá Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Čím větší a lepší příprava se této fázi věnuje, tím se maximalizuje její úspěšnost.

 

 

Druhá fáze – realizace projektu, zde dochází k vlastní realizaci projektu. Realizací se myslí provedení aktivit, které si v rámci projektu žadatel předsevzal, tedy provedení výzkumu a vývoje, provedení investic v rámci výrobních technologií. Dotační projekt je ukončen tím, že žadatel zrealizuje všechny plánované aktivity projektu. Na konci této fáze se podává Zpráva o realizaci a Žádost o platbu, na základě těchto povinných formalit je nutné prokázat, že žadatel realizovat projekt v souladu s informacemi, cíli a způsobilými výdaji uvedenými v Žádosti o podporu. Poté dojde k vyplacení dotace. Většina dotací je vyplácena ex post, zpětně.

 

Třetí fáze – doba udržitelnosti, každý dotační projekt má stanovenou určitou dobu udržitelnosti (definovaná v Rozhodnutí o poskytnutí dotace), během které musí dodržet informativní povinnost o dopadu projektu na podnik žadatele/příjemce dotace. Monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu se podává jednou za rok. Doba udržitelnosti trvá 3 až 5 let po ukončení fyzické realizace projektu.

bottom of page