top of page

Zakládání energetických společenství
- Výzva č. 7/2023 (NPO)   


 

Příjem žádostí: od 1. 12. 2023 od 10.00 hod

Ukončení příjmu žádostí: do 31. 1. 2024 do 15.00 hod

Datum, do kdy budou nejpozději podpořené projekty vypořádny: 31. 12. 2025 

Výzva je dvoukolová soutěžní.

 

Projektové záměry pro 1. kolo je možné podávat od 1.12.2023 od 10 hodin do 31.1.2024 do 15 hodin.

 

Žádosti o podporu ve 2. kole je možné podávat po ukončení hodnocení 1. kola.

 

 

Čerpat lze: 

 • na zpracování potřebných technických, ekonomických a právních podkladových materiálů nezbytných pro vznik a efektivní fungování energetického společenství (ES)

 • na související aktivity potřebné ke vzniku energetického společenství a proškolení a činnost koordinátora ES

 

Podkladové materiály:

 • technická studie proveditelnosti

 • ekonomická studie proveditelnosti

 • analýza vlastnické struktury

 • vypracování stanov nebo jiného zakladatelského právního jednání

 • plán majetkové účasti členů ES

 

 

Žadatelem: 

 • společenství vlastníků jednotek

 • bytové družstvo

 • pověřený zástupce, tedy vlastník nebo nájemník bytové jednotky

 • územní samosprávný celek, případně jím zřízená příspěvková organizace nebo obchodní společnosti ve 100 % vlastnictví územního samosprávného celku

 • člen zakladatelského subjektu, který se obvyklou formou (smlouva, dohoda) zavázal ke spolupráci na projektu založení ES, s výjimkou velkého podniku

 • právnické osoby, které splňují definici dle Směrnice o OZE EU 2018/2001, nebo Směrnice o vnitřním trhu s elektřinou EU 2019/944

Podpora: maximální podpora 90 % přímých realizačních způsobilých výdajů

 • první část podpory je jednorázová podpora bez nutnosti podávat žádost o platbu – je proplacená po nabytí účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory, ve výši 60 % celkové dotace

 • druhá část je vyplacena po celkovém vyúčtování a doložení všech relevantních podkladových materiálů a ukončení všech relevantních souvisejících aktivit

obr.jpg

 

Doba udržitelnosti: 5 let ode dne vydání rozhodnutí

 

 

Požadavky na žadatele:

  • všichni předkladatelé záměru a žadatelé mají elektronickou identitu

  • žadatel ani ostatní budoucí členové ES nemají žádné minulé závazky po lhůtě splatnosti u FÚ. SSZ, Fondu, MŽP či jiného orgánu veřejné správy

  • žadatel i ostatní budoucí členové ES mají zapsány platné údaje o skutečných majitelích

​​

JAK ZALOŽIT ENERGETICKÉ SPOLEČENSTVÍ (ES)

 1. Výběr a založení vhodné právní formy

  • založení právnické osoby, družstva nebo spolku

 2. Registrace na ERÚ

  • registrovat ES u Energetického regulačního úřadu (ERÚ)

 3. Alokační klič

  • členové ES se musí dohodnout, kolik kdo bude odebírat energie

 4. Nahlásit údaje EDC

  • nahlásit alokační klíč a EAN kódy všech členů ES na Elektroenergetické datové centrum (EDC). EDC údaje předá Operátorovi trhu.

 

*EAN kód najdete na faktuře za vyúčtování elektrické energie a slouží k identifikaci odběrného místa.

*Elektroměr musí mít každá výrobna energetického společenství.

* Měřidla průběhového měření - energetické společenství nebo aktivní zákazníci, kteří chtějí využívat komunitní energetiky, budou mít povinnost pořídit měřidla průběhového měření. Měřidla budou sloužit k určení objemu vyrobené a odebrané elektřiny. Měřidla budu hradit distribuční společnosti, nákup je podpořen dotací.

 

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

bottom of page