top of page

ModF - RES+ č. 2/2024

FVE nad 1 MWp

(MODF)

Datum zahájení příjmu žádostí: od 15. 5. 2024 od 12.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 10. 9. 2024 do 12.00 hod

Datum realizace a ukončení projektu: do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra

 

 

 

​Jednokolová soutěžní výzva.

 

Čerpat lze: 

 • na pořízení a instalaci nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp:

 • samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy

 • sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS, instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích FVE

 

 • na pořízení a instalaci systémů bateriové akumulace vyrobené elektřiny

 • na pořízení a instalaci systémů výroby vodíku elektrolýzou vody

 

 

Žadatelem: stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)

 

Podpora: max. 50 % z celkových způsobilých výdajů projektu

 

Místo realizace: projekt musí být realizován na území ČR

 

Realizace: projekty musí být dokončeny nejpozději do 5 let od podpisu Rozhodnutí ministra

 

Realizace: 5 let od ukončení projektu

​​

Požadavky na žadatele:

 • žadatel má sídlo a je plátcem daně v ČR

 •  vykonává podporovanou činnost

 •  žadatel je bezdlužný

 •  žadatel má zveřejněné účetní závěrky

 •  není podnikem v obtížích

 •  žadatel nesmí být v úpadku nebo likvidaci

 •  před podáním žádosti má uzavřené alespoň 2 poslední účetní závěrky

 •  žadatel nemá registrované sídlo v daňovém ráji (ani jeho propojené podniky)

 

Multikriteriální bodové hodnocení:

 • Kritérium A – nákladová efektivnost (váha 60 %)

 • Kritérium B – technické podmínky (váha 40 %)

 

Podmínky dotace:

 • Žadatel je povinen při zadávání zakázek/veřejných zakázek postupovat dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • Žadatel je povinen zajistit odborný technický dozor v průběhu realizace projektu

 • Veškeré výdaje projektu musí být dle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci

 • Všechny dokumenty, předkládané k podání žádosti, musí být datovány a signovány nejpozději k termínu podání žádosti

 

 

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page