Ekomobilita

Výzva č. 3/2022

Národní program Životního prostředí

(Národní plán obnovy)

Výstřižek - ekomobilita(1).jpg

Datum zahájení příjmu žádostí: od 6.6.2022 od 12.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 15.12.2023 do 14.00 hod

Datum realizace ukončení projektu: do 30. 6. 2025

Projekt je potřeba pečlivě, včas a bezchybně připravit spolu s povinnou dokumentací.

 

Výzva jednokolová nesoutěžní:

  

Čerpat lze:

 • na nákup nových elektrovozidel nebo automobilů s vodíkovým pohonem

 • na nákup chytrých neveřejných dobíjecích stanic (podporováno pouze s nákupem vozidla)

 

Žadatelem:

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky a další

 

Místo realizace:

 • realizace na území České republiky

Podpora:

·         podpora formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s max. procentuální
hranicí 50 %

·         podpora je poskytována na propagační opatření projektu

·         podpora je poskytovaná ex-post

 

 

 

 

 

 

 

 

*1) náhrada stávajících vozidel na fosilní paliva – prokázání vyřazením z registru vozidel/ekologická likvidace – se maximální podpora na jedno vozidlo navyšuje o 20 %

*2)nelze žádat samostatně, pouze jako součást komplexního projektu – s nákupem vozidel v kategorii M nebo N

*3) nelze žádat samostatně, pouze jako součást komplexního projektu – s nákupem minimálně jednoho vozidla

 

Finanční leasing:

 • podpora na úhradu nákladů z finančního leasingu – příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti

Doba udržitelnosti:

 •  3 roky od ukončení projektu

_______________________________________________________________________________

 

Cíl výzvy:

 • ·podpora rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Podporované aktivity:

 •  nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu:

 •  a) elektromobily

 •  b) automobily s vodíkovým pohonem 

 

Podpora na pořízení chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

_______________________________________________________________________________

 

 

Požadavky na žadatele:

 •  není podnikem v obtížích

 •  žadatel není v likvidaci, úpadku, nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům

 •  žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory (min. po dobu udržitelnosti projektu)

 

Podmínky dotace:

 •   žadatel při zadávání zakázek/veřejných zakázek musí postupovat dle zákona

 •   veškeré výdaje musí být vedeny v účetnictví či daňové evidenci – oddělené účetnictví

 •   podklady k uzavření smlouvy, je žadatel povinen předložit nejpozději do 12 měsíců

 •   zakoupená vozidla nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium

 •   udržitelnost projektu po dobu 3 let od ukončení

 •   finanční leasing – vlastnické právo k majetku bude po uplynutí doby trvání leasingu převedeno ze stávajícího vlastníka na žadatele/příjemce nebo, že má      žadatel/příjemce při splnění sjednaných podmínek právo na tento převod

 • ·v případě financování úvěrem – je-li sjednán zajišťovací převod vlastnického práva – bude vlastnické právo k majetku po uplynutí doby trvání úvěru a jeho splacení převedeno zpět na žadatele/příjemce bez dalších podmínek

 

Způsobilé výdaje:

 •   výdaje realizované bezhotovostním způsobem – bankovní výpisy

 •   výdaj, který vznikl a byl uhrazen v období od 1.2.2020 (vztahuje se i na zálohové platby)

 •   výdaj na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace projektu před předložením žádosti o podporu 

 •   výdaje na dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

 • · propagační opatření do výše 12 000 Kč bez DPH

 

 

Co nepatří mezi způsobilé výdaje:

 • DPH

 • nákup použitého vybavení

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.