top of page

Ekomobilita

Výzva č. 3/2022

Národní program Životního prostředí

(Národní plán obnovy)

Výstřižek - ekomobilita(1).jpg

Datum zahájení příjmu žádostí: od 6. 6. 2022 od 12.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 15. 12. 2023 do 14.00 hod

Datum realizace ukončení projektu: do 30. 6. 2025

Projekt je potřeba pečlivě, včas a bezchybně připravit spolu s povinnou dokumentací.

 

Výzva jednokolová nesoutěžní:

  

Čerpat lze:

 • na nákup nových elektrovozidel nebo automobilů s vodíkovým pohonem

 • na nákup chytrých neveřejných dobíjecích stanic (podporováno pouze s nákupem vozidla)

 

Žadatelem:

 • obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky

 • správa železnic, státní organizace, státní příspěvkové organizace

 • veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace

 • veřejnoprávní instituce, Městské části hl. m. Prahy

 • příspěvkové organizace územních samostatných celků

 • vysoké školy, školy a školská zařízení a školské právnické osoby

 • nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, zapsané ústavy, spolky

 • registrované církve a náboženské společnosti, jejich svazy a evidované právnické osoby

 • obchodní společnosti vlastněné (spoluvlastněné) veřejným subjektem

 

Místo realizace:

 • realizace na území České republiky

Podpora:

 • podpora formou fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s max. procentuální hranicí 50 %·      

 • podpora je poskytována na propagační opatření projektu

 • podpora je poskytovaná ex-post

 

 

 

 

 

 

 

*1) náhrada stávajících vozidel na fosilní paliva – prokázání vyřazením z registru vozidel/ekologická likvidace – se maximální podpora na jedno vozidlo navyšuje o 20 %

*2)nelze žádat samostatně, pouze jako součást komplexního projektu – s nákupem vozidel v kategorii M nebo N

*3) nelze žádat samostatně, pouze jako součást komplexního projektu – s nákupem minimálně jednoho vozidla

 

Finanční leasing:

 • podpora na úhradu nákladů z finančního leasingu – příspěvek na úhradu ceny za služby leasingové společnosti

Zajištění:

 • v případě finančního leasingu je při uzavření smlouvy sjednáno, že vlastnické právo k majetku bude po uplynutí doby trvání leasingu převedeno ze stávajícího vlastníka na žadatele/příjemce nebo že žadatel/příjemce má při splnění sjednaných podmínek právo na tento převod

 • v případě financování projektu úvěrem, je-li při uzavření smlouvy sjednán zajišťovací převod vlastnického práva podle § 2040 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, bude vlastnické právo k majetku po uplynutí doby trvání úvěru a jeho splacení převedeno zpět na žadatele/příjemce bez dalších podmínek

 

Financování v případě finančního leasingu:

 • je podpora uvolňována do výše uvedené ve smlouvě, a to maximálně po dobu tří let ode dne nabytí její účinnosti, max. však do 30.6.2025

 • příjemce předkládá Fondu žádost o platbu nejvýše 1x ročně a dokládá ji účetními doklady a bankovními výpisy prokazujícími  uhrazení nákladů finančního leasingu

Doba udržitelnosti:

 •  3 roky od ukončení projektu

_______________________________________________________________________________

 

Cíl výzvy:

 • podpora rozvoje potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy

Podporované aktivity:

 • nákup nových vozidel do nabytí vlastnictví žadatele, v případě příspěvkových organizací do nabytí správy nebo příslušnosti hospodaření, či pronájem vozidla formou finančního leasingu:

   a) elektromobily

   b) automobily s vodíkovým pohonem 

 

Podpora na pořízení chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel (podporováno pouze s nákupem vozidla).

_______________________________________________________________________________

 

 

Požadavky na žadatele:

 •  není podnikem v obtížích

 •  žadatel není v likvidaci, úpadku, nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům

 •  žadatel musí být vlastníkem předmětu podpory (min. po dobu udržitelnosti projektu)

 

Podmínky dotace:

 •  žadatel při zadávání zakázek/veřejných zakázek musí postupovat dle zákona

 •  veškeré výdaje musí být vedeny v účetnictví či daňové evidenci – oddělené účetnictví

 •  podklady k uzavření smlouvy, je žadatel povinen předložit nejpozději do 12 měsíců

 •  zakoupená vozidla nesmí obsahovat olovo, rtuť, šestimocný chrom a kadmium

 •  udržitelnost projektu po dobu 3 let od ukončení

 •  finanční leasing – vlastnické právo k majetku bude po uplynutí doby trvání leasingu převedeno ze stávajícího vlastníka na žadatele/příjemce nebo, že  má žadatel/příjemce při splnění sjednaných podmínek právo na tento převod

 •  v případě financování úvěrem – je-li sjednán zajišťovací převod vlastnického práva – bude vlastnické právo k majetku po uplynutí doby trvání úvěru a jeho splacení převedeno zpět na žadatele/příjemce bez dalších podmínek

 

Způsobilé výdaje:

 •  výdaje realizované bezhotovostním způsobem – bankovní výpisy

 •  výdaj, který vznikl a byl uhrazen v období od 1.2.2020 (vztahuje se i na zálohové platby)

 •  výdaj na projekt, u kterého uplynul termín ukončení realizace projektu před předložením žádosti o podporu 

 •  výdaje na dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory

 • ·propagační opatření do výše 12 000 Kč bez DPH

 

 

Co nepatří mezi způsobilé výdaje:

 • DPH

 • nákup použitého vybavení

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page