top of page

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace - I. výzva

 

(Národní plán obnovy)

Datum zahájení příjmu žádostí: 22. 3. 2022 od 13.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2022 do 13.00 hod

Datum realizace a ukončení projektu: 30. 6. 2024

Projekt je potřeba pečlivě, včas a bezchybně připravit spolu s povinnou dokumentací.

 

Výzva: Průběžná jednokolová

 

Čerpat lze:

 • na instalace fotovoltaických a bateriových systémů s instalovaným výkonem
  od 1 kWp do 1 MWp včetně

 

Žadatelem:

 • malé, střední i velké podniky (kromě podniků vlastněných ze 100 % veřejným subjektem)

 

Podpora:

 • pro fotovoltaické systémy: 35 %

 • pro systém akumulace mimo území hl. m. Prahy: 50 %

 • pro systém akumulace na území hl. m. Prahy: 45 %

 • dotační podpora je stejná pro firmy všech velikostí

 • podpora je poskytovaná ex-post

_______________________________________________________________________________

 

Cíl výzvy:

 • podpora projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů.

 

Podporované aktivity:

 • fotovoltaické elektrárny na podnikatelských budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu) s instalovaným výkonem
  od 1 kWp do 1 MWp včetně.

a) žadatel je vlastníkem nemovitosti nebo má v nájmu celou nemovitost

b) žadatel má v nájmu pouze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. Střechy)

 

! Podpora na akumulaci el. energie může být poskytnuta pouze v případě, že je akumulace součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené el. energie.!

_______________________________________________________________________________

 

Požadavky na žadatele:

 • žadatel má sídlo a je plátcem daně v ČR

 • vykonává podporovanou činnost (vyjma CZ NACE 03)

 • žadatel má zapsány skutečné majitele (pro právnické osoby)

 • žadatel je bezdlužný

 • není podnikem v obtížích

 • žadatel není v likvidaci

 • žadatel má zveřejněné účetní závěrky

 • před podáním žádosti má uzavřené alespoň 2 poslední účetní závěrky

 • žadatel nemá registrované sídlo v daňovém ráji (ani jeho propojené podniky)

 

Podmínky dotace:

 • podpora fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků

 • podpora projektů s instalovaným výkonem od 1kWp do 1MWp včetně

 • podpora na akumulaci je poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE

 • musí jít o střešní instalaci

 • musí se jednat o akumulaci do bateriového úložiště

 • pouze jedno místo realizace = jedno odběrné nebo předávací místo

 • žadatel může podat pouze jednu žádost o podporu na jedno odběrné místo

 • realizace na území celé ČR i na území hl. m. Prahy

 

Způsobilé výdaje:

 • investiční náklady na samotnou instalaci FVE včetně akumulace

 • projektovou dokumentaci stavby

 • výdaje na stavební práce, dodávky a služby

 

Co nepatří mezi způsobilé výdaje:

 • DPH

 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu

 • leasing

 • pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku aktivací (svépomocí)

 • výdaje spojené s administrací projektu

 • nákup použitého vybavení

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page