top of page

Energetické úspory veřejných budov

Výzva č. 12/2021

Národní program životního prostředí

(Národní plán obnovy)

Datum zahájení příjmu žádostí: od 1. 12. 2021 od 10.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: do 30. 9. 2022 do 14.00 hod

Datum realizace ukončení projektu: do 31. 12. 2025

Projekt je potřeba pečlivě, včas a bezchybně připravit spolu s povinnou dokumentací.

 

Výzva jednokolová nesoutěžní:

  

Čerpat lze:

 • na instalaci fotovoltaických systémů umístěných na střešní konstrukci nebo na obvodové zdi budovy, spojené se zemí pevným základem a evidované v katastru nemovitostí, včetně akumulace el. energie
   

Žadatelem:

 • obce

 • kraje

 • státní či národní podniky

 • podniky vlastněné ze 100 % veřejným subjektem

 • a další

 

Podpora:

 • výše podpory podle dosažených technických parametrů v max. výši od 40 do 100 % 

_______________________________________________________________________________

 

Cíl výzvy:

 • motivace vlastníků veřejných budov k provedení co nejkvalitnější energeticky úsporné renovace pomocí kombinované realizace obálky budovy, včetně výměny oken, zajištění řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků stínění eliminujících letní přehřívání budovy, instalace účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů.

 

Podporované aktivity:

 • instalace fotovoltaického systému, včetně akumulace el. energie

 • zateplení obvodového pláště budovy

 • výměna a renovace otvorových výplní

 • realizace opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy nebo zlepšení kvality vnitřního prostředí

 • realizace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla

 • realizace systémů využívající odpadní teplo

 • výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé užitkové vody

 • instalace solárně-termických kolektorů

 

_______________________________________________________________________________

 

 

Požadavky na žadatele:

 • není podnikem v obtížích

 • žadatel není v úpadku nebo v likvidaci

 • nemá žádné závazky po splatnosti vůči státním a veřejným rozpočtům, nedoplatky na daních

 • žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory

 • v rámci projektu musí být zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro vyhodnocení úspory energie a zvedení energetického managementu

 

Podmínky dotace:

 • realizace na území celé ČR

 • žadatel/příjemce podpory je povinen při zadávání zakázek/veřejných zakázek postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 • veškeré výdaje projektu musí být podle zákona vedeny v účetnictví či daňové evidenci žadatele

 • žadatel je povinen všechny transakce  související s projektem odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí 

 • žadatel je povinen vést analytickou evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu

 • žadatel podpory zajistí udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení

 • žadatel může podat žádost pouze na projekt FVE, projekt musí splnit podmínky přijatelnosti, zejména minimální úsporu konečné spotřeby energie 20 % a minimální úsporu primární neobnovitelné energie 30 %

 

Způsobilé výdaje:

 • stavební páce, dodávky a služby spojené s realizací FVE včetně akumulace

 • projektová příprava (studie projektového záměru, energetické posouzení, průkaz energetické náročnosti budovy)

 • činnost odborného technického, autorského dozoru, BOZP

 • propagační opatření do výše 12 000 Kč

 • veškeré výdaje musí být realizovány bezhotovostním způsobem

 • způsobilý výdaj je z časového pohledu výdaj, který vznikl příjemci podpory a byl uhrazen v období od 1.2.2020

 

 

Co nepatří mezi způsobilé výdaje:

 • DPH

 • výdaje vzniklé nebo uhrazené před datem přijatelnosti projektu

 • nákup použitého vybavení

 • výdaje na nákup nemovitostí

 • opatření, která neodpovídají zaměření programu a podmínkám výzvy

 • splátky úvěrů, úroky 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

bottom of page