top of page

Nová zelená úsporám

 Rodinné domy

Příjem žádostí spuštěn od 15. 2. 2024 od 10.00 hodin

Příjem žádostí: do 30. 6. 2025 do 15.00 hodin, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na 4 kategorie; A – zateplení, B – novostavby, C – zdroje energie, D – adaptační a mitigační opatření.. Každá podporovaná oblast má svou podoblast podpory a označení.

Žadatelem: 

 • vlastník stávajícího rodinného domu

 • stavebník rodinného domu nebo osoba, které svědčí právo jeho stavby

 • nabyvatel nového rodinného domu

 • v případech územního samosprávného celku, který splňuje podmínky být oprávněným žadatelem, může, po předchozím písemném souhlasu zřizovatele, podat žádost a přijmout podporu i příspěvková organizace

Podpora: míra podpory je určena typem aktivity a případně také jejich rozsahem, maximální  podpora však činí 50%.

 

FVE s bateriovým úložištěm – max. 160 000 Kč

Základní podpora je 35 000 Kč, systém s efektivním využitím tepelného čerpadla 60 000 Kč

 • musí být dodržena podmínka mít ve smlouvě o připojení s distributorem sjednaný pouze 50 % instalovaného výkonu FVE

 

Wallbox – 15 000 Kč (pořídit lze maximálně 1 ks)

Kombinační bonus – 10 000 Kč

Celkem můžete získat až 185 000 Kč.

 

​Kombinační bonus:

 • 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního

 • 30 000 Kč (dodatečný bonus) za kombinaci opatření A zateplení s opatřením C.3 Fotovoltaické systémy

 • 10 000 Kč za napojení zásobníkového ohřívače teplé vody o objemu nejméně 120 l vody k FV systému *

*Bonus není poskytován v případě opatření FV systému s efektivním využitím tepelného čerpadla

*Bonus není poskytován v případě, že bylo nebo je žádáno v programech NZÚ o systémy s možností přípravy teplé vody, např. C.1 TČ pro ohřev a vytápění (TCA+, TCV+, TCK+, TC+FV) nebo C.2 příprava teplé vody

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 30. 6. 2025.

Doba udržitelnosti:  10 let

 

Požadavky na žadatele:

 • Žadatel splňuje podmínky oprávněného žadatele

 • žadatel musí zůstat vlastníkem budovy, po celou dobu administrace žádosti až do vydání rozhodnutí

 • žadatel nesmí mít závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy

 

Podpořeny budou projekty: zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících rodinných domech, výstavbách nebo nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.

 

Podmínky dotace:

 • místo realizace musí být na území ČR

 • podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1.1.2021

 • jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

 • podporu nelze poskytnou na opatření a změny opatření, na která byla v minulosti přijata podpora z dotačních programů zaměřených na úspory energií, zvýšení účinnosti a snížení emisí vypisovaných ministerstvy MŽP, MPO, MMR

 • celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% celkových přímých realizačních výdajů (v případě využití bonusů omezena na max. 60%)

 

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

NZÚ -RD.jpg
bottom of page