top of page

Nová zelená úsporám

 Rodinné domy

Příjem žádostí spuštěn od 12. 10. 2021

Příjem žádostí: do 30. 6. 2025, nebo do vyčerpání alokace

Čerpat lze: na 5 kategorií; A – zateplení, B – novostavby, C – zdroje energie, D – adaptační a mitigační opatření a E – projektová příprava. Každá podporovaná oblast má svou podoblast podpory a označení.

Žadatelem: vlastníci stávajících rodinných domů, stavebníci nových rodinných domů, nabyvatelé nových rodinných domů, osoby, kterým svědčí právo stavby nového rodinného domu

Podpora: míra podpory je určena typem aktivity a případně také jejich rozsahem, maximální  podpora však činí 50%, v případě využití bonusů 60% z celkových přímých realizačních výdajů.

Realizace: projekt musí být realizován nejpozději do 30.6.2025.

 

Požadavky na žadatele:

  • žadatel nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu, Ministerstva či jiného orgánu veřejné správy

  • žadatel má právo nakládat s nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není omezeno (soudcovskou či exekutorskou zástavou)

  • žadatel má zapsány platné údaje o skutečných majitelích (pokud se na něj tato povinnost vztahuje)

  • žadatel není podnikem v obtížích

 

Podpořeny budou projekty: zejména realizace opatření vedoucích k úsporám energie a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie ve stávajících rodinných domech, výstavbách nebo nákup nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu klimatu.

 

Podmínky dotace:

  • místo realizace musí být na území ČR

  • podporu nelze poskytnout na změny opatření, na která byla v minulosti poskytnuta podpora z veřejných prostředků, a u kterých neuplynula doba udržitelnosti

  • podporována jsou pouze opatření, která byla realizována a uhrazena po 1.1.2021

  • jedna žádost může obsahovat kombinaci opatření z více podoblastí podpory

  • celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50% celkových přímých realizačních výdajů (v případě využití bonusů omezena na max. 60%)

  • v rámci jedné výzvy nelze uplatňovat na jeden rodinný dům více žádostí

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

Součástí Nové zelené úsporám je také EKOMOBILITA.

NZÚ - Rodinné domy.JPG
bottom of page