top of page

ÚSPORY ENERGIE - VÝZVA I

 

(OP TAK)

Datum zahájení příjmu žádostí: 1. 9. 2022 od 14.00 hod

Datum ukončení příjmu žádostí: 30. 11. 2023 do 14.00 hod

Datum realizace a ukončení projektu: 30. 11. 2025

 

Výzva: Průběžná jednokolová

 

Čerpat lze:

 •  Využívání obnovitelných zdrojů energie (TČ a FVE systémy, instalace akumulátorů)

 • Modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu

 • Využití odpadní energie

 • Akumulace všem forem energie v rámci komplexních projektů

 • Efektivnější osvětlení

 • Snížení energetické náročnosti budov (zateplení budov, větrání a rekuperace, MaR)

 • Vegetační střechy

 • Modernizace výrobních a technologických procesů

       * FVE systémy s akumulací lze realizovat pouze v kombinaci s dalším opatřením

 

Žadatelem:

 • Malé a střední podniky + OSVČ

 • Velké podniky

 

Podpora:

 • Čerpat můžete v rozmezí 0,5 – 200 mil. Kč na jeden projekt

 • Procentuální výše podpory záleží na velikosti podniku a typu projektu

 • MALÝ PODNIK (méně než 49 lidí) až 55 %

 • STŘEDNÍ PODNIK (50 – 249 lidí) až 45 %

 • VELKÝ PODNIK (více než 250 lidí) až 35 %

 • Vyplacení zpětné ex-post

Požadavky na žadatele:

 • Realizace na území ČR, mimo NUTS 2 Praha

 • Podnikající fyzická nebo právnická osoba s přiděleným IČ

 • Zapsané skutečné majitele

 • Není v likvidaci

 • Má zveřejněné účetní závěrky na OR

 • Není podnikem v obtížích

 

Podmínky dotace:

 • Podpora instalace FVE do 1 MWp a akumulace do 1 MWh

 • FVE systémy s akumulací lze realizovat pouze v kombinaci s dalším opatřením

 • Realizace na území ČR, mimo NUTS 2 Praha (sídlo v Praze být může)

 • Maximální výše způsobilých výdajů pro výpočet dotace je 25 000 Kč/GJ za rok, tj. 90 000 Kč/MWh

 • Počet žádostí na jedno IČ není omezen

 • Realizace nových opatření nikoliv modernizace stávajících

 • Podpora fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků (pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu).

 • Podpora na akumulaci je poskytnuta pouze pokud je součástí investice do nové FVE.

 • Žadatel nesmí podnikat v odvětví CZ NACE 03 Rybolov a akvakultura

 • Projekt nesmí být uměle rozdělen

 • Doba udržitelnosti 3 roky v případě MSP, 5 let v případě velkých podniků

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Inženýrská činnost

 • Energetický posudek*

 • Projektová dokumentace*

 • Výdaje na organizaci výběrových řízení* - max. 80 000Kč
   

*Podpora nákladů na energetický posudek a projektovou dokumentaci vzniklých před podáním žádosti o podporu a na organizaci výběrového řízení bude poskytována v režimu de minimis.

 

V případě zájmu o dotaci vyplňte prosím KONTAKTNÍ FORMULÁŘ.

tabulka % dotace.jpg
bottom of page