PRAVIDLA SOUTĚŽE pro 1. elektrowestrenový sraz v Boskovicích

 

ÚPLNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE

A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Název soutěže

Soutěž SOUTĚŽE u příležitosti 1. elektro westernového srazu o týdenní zapůjčení elektromobilu a další věcné ceny (dále jen „soutěž“).

II. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je Rubika information s.r.o. se sídlem v Kubelíkova 1224/42, Praha, PSČ 130 00, IČO: 24298425. Společnost Rubika information s.r.o.je vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 194360, (dále jen „pořadatel“).

III. Trvání soutěže

1.    Soutěž probíhá v termínu od 1. 9. 2018 do 22. 9. 2018 (dále jen „doba trvání soutěže“).

IV. Základní podmínky účasti v soutěži

1.      Tato pravidla soutěže (dále také jen „pravidla“) jsou uveřejněna na webových stránkách www.mala-elektromobilita.cz.

2.      Účast v soutěži není zpoplatněna. Podmínkou pro účast v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu a za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech, což každý soutěžící splní vyjádřením souhlasu s těmito pravidly.

3.      Ze soutěže mohou být vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoli způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky.

4.      Soutěže se mohou zúčastnit osoby starší 18 let akceptující tato pravidla, popřípadě i mladší, kterým však udělí souhlas jejich rodiče, kteří za ně také zodpovídají.

5.      Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a osoby jím blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (zejména rodinní příslušníci), a dále osoby podílející se na organizaci a zajišťování průběhu soutěže.

6.      Soutěžící nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži.

7.      Účast v soutěži je dobrovolná. Soutěž probíhá na území České republiky.

V. Účast v soutěži

1.      Soutěže se zúčastní osoba splňující základní podmínky účasti specifikované v článku IV. těchto pravidel, která splní všechny následující podmínky (dále jen „soutěžící“):

a)   U Soutěží A a B provede registraci a zúčastní se osobně soutěží v areálu Westernového městečka Boskovice.

b)   U Soutěže C – zodpoví na tři otázky ohledně elektromobility, vyplní svoje Jméno, Příjmení, E-mail, Město a odešle tyto údaje pomocí tlačítka Hlasovat.

VI. Výhry v soutěži a určení výherců

1.      Výhry v soutěži budou vyhlášeny Sheriffem (nebo jeho zástupcem) na Country bále ve Westernovém městečku v Boskovicích dne 22.09.2018 po 21 hodině a poté budou uveřejněny na webových stránkách www.mala-elektromobilita.cz.

2.      Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a obdobné hodnoty.

3.      Pořadatel určí výherce SOUTĚŽE C nejpozději 22.09. 2018 náhodným výběrem – slosováním jmen soutěžících vhozených do Sherrifova klobouku a vylosuje celkem 7 výherců.

4.      Pořadí výherců bude určeno pořadím, v němž byl jednotlivý výherce vylosovaný. První vylosovaný výherce obdrží první cenu, druhý vylosovaný druhou cenu atd.

5.      Pořadatel soutěže zveřejní seznam výherců obsahující jména a příjmení výherců na webových stránkách www.mala-elektromobilita.cz, a současně výherce kontaktuje prostřednictvím jejich 
e-mailových adres, které uvedli v soutěžním formuláři. Soutěžící s případným zveřejněním svého jména a příjmení ve smyslu tohoto odstavce souhlasí.

6.      Výherce je povinen si vyzvednout výhru nejpozději do dne 22.10. 2018. Konkrétní termín vyzvednutí výhry je výherce povinen předem sjednat se zástupcem pořadatele soutěže, a to e-mailem, zaslaným na adresu malaell2018@gmail.com.

7.      Po dohodě s pořadatelem soutěže může pořadatel výhru zaslat výherci také poštou na adresu uvedenou za tímto účelem výhercem. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresy mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo pořadatel soutěže použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

8.      Pokud si výherce výhru nevyzvedne nejpozději do dne 22. 10. 2018 nebo se v téže lhůtě s pořadatelem nedohodne na zaslání výhry poštou, nárok na výhru zaniká. Pořadatel může, ale nemusí, v takovém případě vylosovat náhradního výherce.

9.      Soutěžící bere na vědomí, že výhra v soutěži pro něho může mít daňové dopady a že s převzetím a s užíváním výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

10.    Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy nebo jejího nesprávného uvedení v soutěžním formuláři nebo z důvodů ležících nikoliv na jeho straně.

11.    Každý soutěžící pro případ, že by se stal výhercem, dává pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s případným osobním předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

VII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.      Soutěžící dává pořadateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu „jméno, příjmení, e-mailová adresa“ pro účely realizace této soutěže a dále za účelem zařazení údajů do marketingové databáze pořadatele (zasílání obchodních nabídek).

2.      Souhlas se zpracováním osobních údajů dle předchozího odstavce poskytuje soutěžící na dobu 3 let ode dne udělení. Soutěžící má právo kdykoliv svůj souhlas odvolat.

3.      Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo třetí osoby pověřené pořadatelem provádějí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů pořadateli je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním.

4.      Soutěžící výslovně prohlašuje, že poskytuje pořadateli souhlas, aby e-mailovou adresu využil pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Souhlas je poskytován na dobu neurčitou. Tento souhlas lze odvolat za podmínek stanovených platnými právními předpisy, a to zejména odesláním zprávy na e-mail: malaell2018@gmail.com s předmětem zprávy „NEZASÍLAT“.

 VIII. Závěrečná ustanovení

1.      Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2.      Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi pořadatelem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky. Všechny souhlasy udělované soutěžícím dle těchto pravidel jsou udělovány bezúplatně a bez nároku na jakoukoliv náhradu.

3.      Tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, soutěžící nevkládá do soutěže žádnou sázku ani jiný vklad. Pořadatel neodpovídá za jakékoli škody vzniklé soutěžícím nebo třetím osobám v souvislosti s účastí v soutěži.

4.      Výhry nelze ani alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výher.

5.      Pořadatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů. Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné soudně vymáhat.

6.      Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci; v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s využitím výher. 

7.      Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek dle těchto pravidel a v případě sporu rozhodnout s konečnou platností o jakékoliv otázce spojené se soutěží.

8.      Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno.

V Praze dne 1. 9. 2018

 

PRAVIDLA SOUTĚŽE pro 2. elektrowestrenový sraz v Boskovicích

budou zveřejněna 12.12.2018